Stowarzyszenie „Razem do celu” powstało we wrześniu 2002 roku i działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. W 2006 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Zrzesza głównie nauczycieli i rodziców uczniów  naszego Ośrodka. Głównym celem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie funduszy na pomoce dydaktyczne, edukacyjne i oprzyrządowanie dla uczniów. Stowarzyszenie wspiera swoich podopiecznych, stawiając głównie na ich rozwój. Jednocześnie pobudza samoświadomość osoby niepełnosprawnej, motywując ją i mobilizując do pracy i osiągania coraz to nowych celów.

Cele stowarzyszenia

 • Grupowanie ludzi dobrej woli działających na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej.
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej .
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
  i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Działalność charytatywna.
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 • Ochrona i promocja zdrowia.
 • Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 • Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki
  i krajoznawstwa.
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 • Współdziałanie z dyrekcją Ośrodka, jednostkami administracji państwowej, środkami masowego przekazu, organizacjami społecznymi, zakładami pracy, innymi instytucjami wspierającymi działalność na rzecz dzieci młodzieży niepełnosprawnej.

The assosiation ‘Together to the goal’ was established in September 2002 and operates at Special School and Educational Center for Disabled Children and Youth in Dąbrowa Górnicza.

In 2006 it obtained the status of a public benefit organization. It associates mainly teachers and parents of our Center. Its main goal is to raise funds for teaching and educational aids and equipment for the students. The assosiation supports its students by focusing mainly on their development. Simultaneously it stimulates the self-awarness of the disabled people, motivating  them and mobilizing to work and achieving new goals.

Objectives of the assosiation

 • Grouping people of good will working for the health of children and youth disabled in the Special School and Educational Center for Disabled Children and Youth in Dąbrowa Górnicza;
 • Social help, including helping families and people in difficult living situations;
 • Activities for professional and social integration and reintegration of people at risk of social exclusion;
 • Charity work;
 • Maintaining and disseminating national traditions, legalization of Polish culture and development of national, civic and cultural awareness;
 • Health protection and promotion;
 • Supporting science, education and upbringing;
 • Supporting leisure for children and youth;
 • Supporting and disseminating physical culture, tourism and sightseeing;
 • Counteracting addictions and social pathologies;
 • Cooperation with the management of the Center, state administration units, funds mass media, social organizations, workplaces, other institutions supporting activities for children and young people with disabilities.

Realizowane PROJEKTY

Kultura Interwencje –‘’ Wejść w obraz. Sztuki wizualne na scenie teatru’’.

Cele: zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży sztuką wizualną oraz teatrem (zarówno w zakresie odbioru jak i tworzenia)-stworzenie przedstawienia teatralnego „My i Oni” – zwiększenie udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w życiu kulturalnym (zarówno w zakresie odbioru jak i tworzenia, upowszechnianie dorobku kultury poprzez dostosowania) -opracowanie audiodeskrypcji do przedstawienia teatralnego. Finansowanie: Narodowe Centrum Kultury – 70000,00 złotych

„Historia zawarta w sztuce – dostępna dla niepełnosprawnych’’.

Cele: Podnoszenie kompetencji kulturalnych mieszkańców regionu i aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej, niwelowanie barier dostępowych a w rezultacie ułatwienie dostępu do historii i kultury środowiskom marginalizowanym (osoby słabo widzące i niewidome). Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 11000,00 złotych

‘’Nie tylko wysoka – popkultura dostępna dla wszystkich. Słabo widzący i niewidomi odbiorcami i twórcami komiksu.

Cele: kształtowanie potrzeb i wiary w możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym osób z dysfunkcją wzroku, stymulowanie kreatywności ,rozwijanie zdolności i wiedzy a także podnoszenie świadomości instytucji kultury na temat możliwości i prawa do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kulturze. Finansowanie: Narodowe Centrum Kultury – 71000,00 złotych

„Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”

Cele: nabywanie przez uczniów konkretnych wiadomości związanych z historią II Wojny światowej swoich Ojczyzn, kształtowanie postaw związanych z tolerancją , poszanowaniem odmienności kulturowej. Podczas wycieczek i warsztatów uczniowie poszerzali wiedze z wielu dziedzin: historii, socjologii. Rozwijali też postawy patriotyczne, ale też związana z nimi tolerancję i poszanowania dla kultur państw sąsiednich.