Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej

 Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej powstał 1 września 2016 r. przez połączenie 3 placówek specjalnych: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 i Zespołu Szkół Specjalnych nr 6, które istniały w mieście. Ośrodek powstał w nowoczesnym bardzo dobrze wyposażonym budynku, i pełni rolę największej i najważniejszej placówki edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych w mieście i regionie.  Nasi wychowankowie są przywożeni do Ośrodka z terenu całego województwa śląskiego, ci z najdalej oddalonych miejscowości mieszkają w Internacie. SOSW jest placówką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szerokiej grupie wiekowej; od urodzenia dziecka do 25 r. ż.

Ośrodek to placówka, która zapewnia kompleksową opiekę dydaktyczno-wychowawczo-rehabilitacyjną dla dzieci i młodzieży z różnorakimi niepełnosprawnościami: niewidomych, niedowidzących, głuchych, niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją, z autyzmem i zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną i innymi niepełnosprawnościami.

Nadrzędnym celem Ośrodka jest stworzenie miejsca bez barier: placówki nowoczesnej, bezpiecznej, stwarzającej optymalne warunki do edukacji, wypoczynku, rehabilitacji oraz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Priorytetem jest łączenie nauczania z rewalidacją, podmiotowe i indywidualne podejście do każdego ucznia oraz wszechstronne przygotowanie do życia i pracy w społeczeństwie. Zapewniamy specjalistyczną pomoc wychowankom poprzez przygotowanie ich do samodzielnego i efektywnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Wspomagamy rodzinę w procesie wychowania i kształtowania właściwych postaw patriotycznych i prospołecznych.

W skład Ośrodka wchodzą: Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Przedszkole, Internat, Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Przysposobienia do Pracy i Branżowa Szkoła I Stopnia. Branżowa Szkoła I Stopnia kształci uczniów w zawodach: cukiernik, ogrodnik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter robót wykończeniowych w budownictwie.

We Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka obejmuje się kompleksową opieką rehabilitacyjną dzieci od urodzenia do 6 r. ż. Wczesna interwencja to zespół wielostronnych działań ukierunkowanych na rehabilitację  dziecka od momentu wykrycia  niepełnosprawności aż do rozpoczęcia nauki w szkole. Tutaj rodzina  niepełnosprawnego dziecko, po wnikliwej diagnozie, otrzymuje pierwsze wskazówki i wsparcie psychologiczne. Zespół specjalistów ocenia sytuację rodziny, ustanawia program działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Głównym celem pracy w przedszkolu jest stymulowanie rozwoju i aktywności dzieci. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności. Nauczanie  i wychowanie w szkole podstawowej odbywa się na 2 etapach edukacyjnych. W szkole podstawowej realizowany jest program nauczania, dostosowany do niepełnosprawności intelektualnej uczniów. Edukacja uczniów kontynuowana jest w szkole średniej: w liceum ogólnokształcącym – dla uczniów w normie intelektualnej z różnymi niepełnosprawnościami i w branżowej szkole I stopnia – dla  uczniów w normie intelektualnej z różnymi niepełnosprawnościami oraz dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym kontynuują naukę w szkole przysposabiającej do pracy. W SOSW rehabilitowani są również uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu głębokim.

Ośrodek jest jedną z większych tego typu placówek w Europie. Baza szkoły to: nowoczesne pracownie przedmiotowe, nowoczesne pracownie komputerowo – multimedialne, nowocześnie wyposażone pracownie zajęć praktycznych, biblioteka multimedialna z czytelnią, basen, sala gimnastyczna, siłownie, specjalistyczne sale rehabilitacyjne, internat, stołówka, gabinety do specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych m.in. są to terapia Tomatisa, terapia Johansena, terapia EEG Biofeedback, terapia Warnkego, terapia Snoezelen w sali doświadczania świata.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Nauka w niej trwa 3 lata. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 kształci uczniów w zawodach:

cukiernik
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
ogrodnik

 • Kształcenie uczniów może być prowadzone do ukończenia przez ucznia 24 roku życia.
 • Nauka zawodu prowadzona jest w nowoczesnych pracowniach przygotowanych do zajęć praktycznych a także u pracodawców.
 • Uczniowie na zakończenie nauki zdają egzaminy kwalifikacji zawodowej dla danego zawodu. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych daje uczniowi możliwość dalszego kształcenia w Branżowej Szkole II Stopnia lub podjęcie zatrudnienia

CUKIERNIK

 • Uczeń w trakcie nauki zdobywa umiejętności potrzebne do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  – wytwarzanie produktów i półproduktów cukierniczych oraz ciastkarskich,
  – wytwarzanie elementów dekoracyjnych wyrobów ciastkarskich,
  – obsługa maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych i ciastkarskich,
  – prowadzenie dokumentacji produkcyjnej oraz rozliczeń technologicznych zużycia surowców i półfabrykatów do produkcji,
  – organizowanie własnego stanowiska pracy cukiernika i stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie z zasadami bhp i ppoż.
 • Ścieżka kariery zawodowej:
  Absolwent szkoły zasadniczej może być zatrudniony w placówkach cukierniczych, firmach specjalizujących się w produkcji słodyczy oraz w cukierniach.

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

 • Uczeń w trakcie nauki zdobywa umiejętności potrzebne do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  – prac porządkowych w części noclegowej i gastronomicznej hotelu,
  – prac pomocniczych związanych z obsługą konsumenta,
  – sporządzaniem potraw i napojów,
  – prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości hotelowych,
  – pielęgnowania roślin ozdobnych, hotelowych terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych.
 • Ścieżka kariery zawodowej:
  Absolwent znajdzie pracę w hotelach, pensjonatach, motelach, domach wycieczkowych, kempingach, ośrodkach wypoczynkowych, centrach konferencyjnych i innych instytucjach posiadających bazę noclegową.

OGRODNIK

 • Uczeń w trakcie nauki zdobywa umiejętności z zakresu szkółkarstwa i produkcji owoców, uprawy i pielęgnacji warzyw i roślin ozdobnych oraz urządzania i pielęgnacji terenów zieleni:
  – produkcja roślin ozdobnych, sadowniczych i warzywniczych,
  – projektowanie i wykonywani obiektów terenów zieleni,
  – wykonywanie wyrobów bukieciarskich, kompozycji z roślin żywych i suchych,
  – projektowanie terenów zielonych i ich wykonawstwo.

Ścieżka kariery zawodowej:
Ogrodnik może pracować w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem, projektowaniem oraz pielęgnacją miejskich terenów zielonych i obiektów sportowych. Może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze.

SPECIAL SCHOOL AND EDUCATION CENTER FOR DISABLED CHILDREN AND YOUTH IN DĄBROWA GÓRNICZA

SOSW was established on September 1, 2016 by merging 3 special facilities: Special School and Educational Center for Slightly Sighted and Blind Children, Special School Complex No 5 and Special School Complex No 6 which all existed in the city.

The resort was created in a modern, well-equpied building and serves  as the largest and most important institution for people with disabilities in the city and the whole region. Our students are brought to the Center from the entire Silesian province. Those ones from the farthest towns live in the boarding house.

SOSW is the facility dedicated to disabled children and adolescents in a wide age group: from birth to 25. The center is a fascility that provides comprehensive didactic, educational and rehabilitation care for children and young people with various disabilities: the blind, visually impaired, deaf, hearing impaired, with motor disabilities, including aphasia, autism and Asperger’s syndrome, with intelectual and other disabilities.

The primary goal of the Center is to create a place without any barriers: a modern facility, safe, creating optimal conditions for education, recreation, rehabilitation and comprehensive development of children and adolescents. The priority is to link teaching with rehabilitation, subjective and individual approach to each student and a comprehensive preparation for life and work in society. We provide  our students  with specialist assistance by preparing them to be independent and effective functioning in society. We support the family in the process of education and shaping proper patriotic and pro-social attitudes. The Center includes: Early Support Child Development Team, Kindergarten, Boarding House, Primary School, Secondary School, School  of Preparation for Work and First Degree Industry School .

First Degree Industry School educate students in the professions of a confectioner, gardener and hotel service assistant.

In the early childhood development suport, children from birth to 6 are provided with comprehensive care and rehabilitation.

The early intervention is a multilateral team action aimed at the rehabilitation of the child from the moment of detection of disabilities up to school. The family of a disabled child, after a thorough diagnosis, receive the first psychological tips and suport. A team of specialists assesses the situation of the family, sets up a rehabilitation and therapeutic activities program.

The main goal of kindergarten work is to stimulate children’s development and activity. Children use modern teaching aids and develop their interests and skills.

Teaching  and education in primary school take place on two educational stages. There is a teaching program adopted to students’ intellectual disabilities.  Student education is continued in a secondary school: in general secondary school- for students in the intellectual standard with various disabilities and in the first degree  industry school- for students in the intellectual norm with various  disabilities and for students mildly intellectually disabled.

Students intellectually disabled to a moderate and significant degree continue their education at school preparing for work.

The center is one of the largest institution of this type in Europe. The school base is: modern subject laboratories, modern computer and multimedia laboratories, modernly equipped workshops for practical classes, a multimedia library with a reading room, swimming pool, gyms, specialized rehabilitation rooms, boarding house, canteen, offices for specialized revalidation classes (Thomatis, Johansen, EEG Biofeedback, Warnke and Snoezeln therapies).

First Degree Industry School

It educates students in the following professions:

– confectioner
– hotel service assistant
– gardener

 • Education of students may be conducted until a student is 24 years old
 • Apprenticeships are conducted in modern laboratories, prepared for practical classes and also with employers.
 • At the end of their education, trainees pass the professional qualification examinations for a given profession. Obtaining professional qualifications gives a student an opportunity to continue education at the second degree industry school or taking up employment.

CONFECTIONER

In the course of learning, the student acquires the skills needed to per form the following professional tasks:

– production of confectionery, pastry and semi-finished products,
– creating decorative elements for confectionery products,
– operating of machines and devices for the production of confectionery,
– keeping production documentation and technological settlements of consumption of raw and semi-finished materials for production,
– organizing your own confectioner’s work and subordinate workstations in accordance with health

and safaty and as well as fire regulations.

Professional career path

A graduate may be employed in confectionery, companies specializing in the production of sweets and confectionery.

HOTEL SERVICE ASSISTANT

In the course of learning, the student acquires the skills needed to per form the following professional tasks:

– cleaning works  in the accomodation and catering part of the hotel,
– auxiliary works related to consumer service,
– preparing food and drinks,
– auxiliary works related to receiving hotel guests,
– maintenance of ornament plants, hotel green areas and recreational facilities.

Professional career path

A  graduate will find a job in hotels, guesthouses, motels, campsites, resorts, conference centers and other institutions with an accomodation base.

 GARDENER

In the course of learning, the student acquires the skills in the field of nursery, fruit production, cultivation, care of vegetables and ornamental plants and arranging maintenance of green areas:

– production of ornamental, fruit and vegetables plants,
– design and construction of green areas,
– making bouquet products, compositions from live and dry plants,
-design of green areas and their execution.

Professional career path

The gardener may work in horticultural production enterprises and service companies dealing in the cultivation of vegetables, fruit and ornament plants, ecological gardening, cultivation of herbal plants, nursery, designing and maintaining urban green areas and sports facilities. He can also run an individual horticultural farm.

GALERIA